ผวจ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒ วันแรก พร้อมกำชับป้องกันโควิด-๑๙ จริงจังและต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ วันแรก พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย ที่เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ วันแรก ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ๒ เข็ม เข้าชั้นเรียน แบบ on site จำนวน ๑,๘๐๐ คน และการเรียนในรูปแบบผสมผสาน on line และ on hand จำนวน ๘๕๘ คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเสริม เช่น การดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง หากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่า โรงเรียนมีมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้กำชับผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย 
ทั้งนี้ ภาพรวมสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย มีความพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รวมจำนวน ๓๖๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ on-site ร้อยละ ๙๘.๑๑ และรูปแบบผสมผสาน on line และ on hand ร้อยละ ๑.๘๙
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar