สนง.ปชส.สุโขทัย จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ปี 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 เน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ที่เน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย สร้างสรรค์มากขึ้น รวมทั้งต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีเรื่องสื่อสารที่สำคัญภายในประเทศ 7 เรื่อง ได้แก่ การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี 2565 การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่ ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด - 19 แบบเชิงรุก ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New normal เพื่อใช้ชีวิต กับโควิด-19 ในระยะยาว การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และการปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ ส่วนเรื่องสื่อสารสำคัญด้านต่างประเทศ มีจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ - เทคโนโลยี Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก และ Thai Culture Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ได้ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จะได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารสำคัญ ดำเนินการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ตามแผนดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar