อนุมัติให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานในประเทศ ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อมุ่งชะลอการสกัดกั้นการระบาดของโรค โดยเฉพาะคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพแรงงานในสถานประกอบการโรงงาน หรือสถานที่ก่อสร้าง ในระยะเวลาในการอนุญาติสิ้นสุดลง และบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานจึงจำเป็นต้องกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวไว้เป็นกรณีพิเศษ 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar