จังหวัดสุโขทัยประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

เพื่อเป็นการลดการเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยจึงประกาศให้ประชาชนในเขตพื้นที่ถือปฏิบัติ 5 มาตรการดังนี้

1. มาตรการควบคุมการเผา ให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการ งด การเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ประชาชนงดการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดไฟความร้อน ฝุ่นละออง เขม่า และเถ้าถ่าน

- งดเผาเศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชพืชที่รกร้างว่างเปล่า รวมทั้งการเผาขยะ

- งดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดยเด็ดขาด ให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชผลผลิตทางการเกษตรเป็นการทำปุ๋ยหมัก การไถกลบหรือใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หากมีความจำเป็นต้องเผา จะต้องทำแนวกันไฟควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด และไม่เผาพร้อมกันเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งแจ้งขออนุญาติผู้นำชุมชนในเขตปกครองท้องทีนั้นก่อน

- งดเผาในพื้นที่ริมทางหลวง และริมทางหลวงท้องถิ่นโดยเด็ดขาด หากพบไฟไหม้ป่าพื้นที่โล่งต่างๆ ริมทางหลวงหรือริมทางหลวงท้องถิ่น ขอให้ช่วยดับไฟ หากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้แจ้งหน่วยควบคุมไฟป่า หน่วยงานที่รับผิดชอบเขตทางหลวง อำเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดำเนินการระงับเหตุหากผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าฯ อาจมีความผิดตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔, พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗, พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔, พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕, พรบ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และประมวลกฎหมายอาญาโดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. มาตรการควบคุมยานพาหนะ ขอให้ผู้ใช้รถ บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจจับรถควันดำบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. มาตรการควบคุมการก่อสร้าง ให้หน่วยงาน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดกวดขันพื้นที่ก่อสร้างในการป้องกันฝุ่นละออง บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด รวมถึงการขนดิน บรรทุกดินให้ปิดคลุมกระบะบรรทุกมิให้มีเศษดินร่วงหล่นพร้อมกับทำความสะอาดล้อรถทุกครั้งก่อนที่จะนำรถขึ้นทางสาธารณะ

4. มาตรการต่อภาคอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือและเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบการที่มีการผลิต ให้ควบคุมการปล่อยควันจากการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายอุตสาหกรรมกำหนด

5. มาตรการทำความสะอาดผิวจราจร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงชนบท มีแผนปฏิบัติการในการทำความสะอาดเส้นทางที่รับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar