การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

?https://hq.prd.go.th/ethics/ewt_news.php?nid=355&filename=index

?https://hq.prd.go.th/ethics/ewt_dl_link.php?nid=365&filename=index


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2563-2565.pdf |


คะแนนโหวต :