จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 วันนี้ (19 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายประสงค์ อุไรวรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565  (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
         ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ได้รับทราบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการจัดคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อนำเสนอของบจังหวัดต่อไป
         ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้ฝากถึงคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ให้ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ประชาชนได้รับทราบ และฝากให้ช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้จังหวัดสุโขทัยผ่านพ้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยเร็วต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม